Black Ribbon

กฎหมาย & ไฟซีน่อน

ว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับไฟรถยนต์ที่บังคับใช้กันในปัจจุบันนี้มีดังนี้

ว่าด้วย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา ๑๑ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_018

ตามมาดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ.2522) ออกตามความ พ.ร.บ.จราจรฯ

ข้อ ๑ รถทุกชนิดที่อยู่ในความควบคุมของกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องมีโคมไฟตามประเภทและลักษณะที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ข้อ ๒ รถยนต์ต้องมีโคมไฟหน้ารถและโคมไฟท้ายรถ ดังต่อไปนี้

(๑) โคมไฟหน้ารถมี ๓ ประเภท คือ

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวงสูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช้ไฟแสงขาวมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ศูนย์รวมแสงต้องไม่สูงกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบ และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อให้ใช้โคมไฟประเภทนี้เพียงดวงเดียวโดยติดไว้ที่กลางหน้ารถ

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ให้ติดหน้ารถข้างละหนึ่งดวง สูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนย์กลางดวงโคมไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกันใช้ไฟแสงขาวมีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่างให้เห็นพื้นทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ำกว่าแนวขนานกับพื้นทางราบไม่น้อยกว่า ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีที่เป็นรถยนตร์สามล้อให้ใช้โคมไฟประเภทนี้เพียงดวงเดียว โดยติดไว้ที่กลางหน้ารถ

(ค) โคมไฟเล็ก ให้ติดหน้ารถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โดยให้อยู่ด้านริมสุด
แต่จะล้ำเข้ามาได้ไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร โคมไฟทั้งสองข้างต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขาวหรือแสงเหลือง มีกำลังไฟเท่ากันไม่เกินดวงละ ๑๐ วัตต์ และต้องมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตรโคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ำ และโคมไฟเล็ก จะรวมอยู่ในดวงเดียวกันก็ได้

(๒) โคมไฟท้ายรถ มี ๓ ประเภท คือ

(ก) โคมไฟท้าย ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โคมไฟทั้งสองข้าง
ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงแดดมีกำลังไฟเท่ากัน และมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

(ข) โคมไฟหยุด ให้ติดท้ายรถอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวง โคมไฟทั้งสองข้าง
ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงแดดมีกำลังไฟเท่ากันและมีแสงสว่างสามารถมองเห็นได้จากระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(ค) โคมไฟส่องป้ายทะเบียนร ให้ติดท้ายรถ ใช้ไฟแสงขาวส่องที่ป้ายทะเบียนรถ มีแสงสว่างสามารถมองเห็นเครื่องหมายหรือตัวอักษรและตัวเลขได้ชัดเจน จากระยะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร แต่ต้องมีที่บังมิให้แสงพุ่งออกไปทางท้ายรถโคมไฟท้าย โคมไฟหยุด และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถต้องส่องแสงสว่างพร้อมกับโคมไฟหน้ารถ แต่โคมไฟหยุดต้องส่องแสงสว่าง เมื่อใช้ห้ามล้อเท้า

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_019

สรุป

จากตัวพรบ.ข้างต้น คือ กำหนดให้ไฟหน้าของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิดที่ใช้งานบนท้องถนน จะต้องมีแสง สีขาว หรือเหลืองอ่อน (ค่า K ไม่เกิน 12,000 K เต็มที่) ติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ซึ่งความสว่างของแสงไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจน และไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตาผู้อื่น

สำหรับการดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่น หรือทำให้มีความสว่างจ้ามากจนเกินไป เมื่อนำไปใช้งานบนท้องถนน จะสะท้อนเข้ากระจกมองข้าง หรือกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้า หรือส่องเข้าตา ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ใช้รถที่เพิ่มส่วนหนึ่งส่วนใด เข้าไปจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจของผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มารู้จักการทำงานของไฟซีนอน ก่อนคิดตัดสินใจติดตั้งก่อนดีกว่านะครับ

Xenon หรือที่ค่ายรถยนต์มักจะเรียกกันว่า HID ที่ย่อมาจาก High Intensive Discharge เป็นเทคโนโลยีของหลอดไม่มีไส้ ภายในหลอดบรรจุ gas xenon จะกำเนิดแสง โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ระหว่างขั้วของตัวนำทังสเตน ซึ่งอยู่ภายในหลอด ซึ่งจะทำให้เกิดการกระโดดของอิเล็คตรอน และอิเล็คตรอนนี้จะทำปฏิกิริยากับก๊าซซีนอน, ปรอทและเมนทอลฮาไลด์ซึ่งบรรจุอยู่ภายในหลอด เพื่อให้ได้แสงที่มีสีขาวใกล้เคียงกับสีของแสงอาทิตย์ และจุดระเบิดด้วยแรงดันไฟที่สูงจาก Ballast และ starter ทำให้เกิดแสงสว่าง

เริ่มจากหลอด XENON เป็นหลอดที่ทำงานเหมือนไฟแฟลตถ่ายรูป แสงสว่างเกิดจากการอาร์คไฟข้ามขั้ว (ขั้วห่างกันประมาณ5 mm) ผ่าน ก๊าซแรงดันสูง (2 bar) ส่วนผสมในหลอดมีหลายอย่างมาก ต้องมี ก๊าซ XENON ปรอท และไอปรอท หลอด ดีๆแพงๆ จะใช้ ก๊าซ XENON เป็นตัวจุดอาร์ค แต่ถ้าหลอดถูกๆ จะใช้ก๊าซนีออนหรืออาร์กอน (Argon)

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_015

(หลอดมีหลายเกรด หลอดซีนอนแท้ๆ ราคาไม่ถูก นอกจากมีส่วนผสมอย่างอื่นมากกว่า XENON ซึ่งจะเป็นหลอดเกรดต่ำ) หลอดซีนอนปลอม (zenon, xenan ฯลฯ) เป็นเพียงหลอดมีไส้ธรรมดา แต่ใช้สีเคลือบหลอด เพื่อให้แสงไฟที่ออก มีสีเสมือนกับว่าเป็นหลอด xenon แท้แต่สีที่เคลือบ จะทำให้ความสว่างลดลง เช่นหลอดไต้หวัน หลอดจีนแดง หลอดโนเนม ใช้สีเคลือบราคาถูกๆ ความสว่างจึงลดลงถึง 40-50% สวยแต่อันตราย ส่วนหลอด XENON แท้ และดี ต้องที่ใช้ก๊าซ XENON/KRYPTON เป็นตัวสร้างอาร์คจะให้แสงสว่างที่ใช้ได้ภายใน 1 วินาทีเท่านั้นเอง และให้แสงสว่างที่มากกว่าหลอด HALOGEN ถึง 3 เท่า หน่วยวัดความสว่างของแสงที่ออก คือ L (ลูเมนส์ LUMENS) ไม่ใช่ค่า K (Kelvin) ค่า K เป็นหน่วยวัดสีที่ออกมาจากหลอด ว่าที่สีออกมาเปรียบเหมือนสีของที่กำลังร้อนที่กี่องศา ยิ่งมีองศาสีสูง (K ยิ่งสูง) ความสว่าง (L) ยิ่งน้อย เช่น หลอด 10,000K สว่างไม่ถึง ครึ่งหนึ่งของหลอด 5,000 K และยังไม่ถูกกฎหมายอีกด้วยถ้าหลอดค่า K สูงกว่า 12,000K ขึ้นไป การที่ดูเผินๆ เหมือนหลอดสว่างขึ้น เพราะเวลากลางคืน ตาคนเราไวต่อแสงสีน้ำเงินน้อย พอเห็นแสงสีน้ำเงินมากๆ จึงเหมือนหลอกตัวเองว่า เห็นแสงสว่างมาก

ความเป็นจริงจะพบว่า ในตอนกลางคืน ตาของคนเร็วไวต่อแสงสีแดง มากกว่าสีน้ำเงิน เป็นหลายเท่า 100X แล้วยังพร่ามัวเพราะแสงสีแดง น้อยกว่าแสงสีน้ำเงิน เป็นหลายเท่า 100X เช่นกัน การใช้ของหลอดซีนอนปลอม ที่ให้แสงสว่างน้อยลงกว่าปกติ หรือให้แสงสว่างที่เห็นไม่ค่อยชัด หรือทำให้แสงสว่างที่ทำให้ตาพร่ามัวได้ง่าย จึงเป็นอันตรายอย่างมาก ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ร่วมท้องถนน ทำไมบัลลาสต์ของดีถึงราคาแพงนั้น ??? มาหาคำตอบกัน

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_016

BALLAST

ของดี เริ่มต้นทำงานโดยดึงพลังงานไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ 12000-23000 โวลต์ (สูงกว่าไฟที่หัวเทียน) และจ่ายกระแสไฟไปที่หลอดซีนอนเพื่อใช้จุด XENON โดยปกติแล้วก๊าซ หรืออากาศจะมีความต้านทานไฟฟ้าสูงมากๆ แทบจะหาจุดจบไม่ได้ หรือเป็นร้อยๆล้านโอห์ม ยิ่งก๊าซในหลอด XENON มีแรงดันสูง จึงจำ เป็นต้องใช้กระแสไฟสูงๆเพื่อให้ไฟมันกระโดดข้ามได้ หน้าที่ของบัลลาสต์คือแปลงแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ 12 volts ให้สูง 23000 โวลต์ตอนจุดครั้งแรกเพื่อการสร้างลำอาร์ค เมื่อติดแล้วบัลลาสต์จะต้องลดแรงดันให้เหลือเพียง 100 -200 โวลต์ เพราะลำอาร์คมีความต้านทานต่ำไม่เกิน 100 โอห์ม เมื่อลำอาร์คเสถียร และให้แสงสว่างเต็มที่ตามค่าของหลอดแล้ว ความต้านทานจากบัลลาสต์ก็จะลดลงอีก เพราะไม่อย่างนั้นบัลลาสต์ไหม้แน่ๆ เพราะทนแรงต้านทานไม่ไหว การทำงานทั้งหมดนี้จะต้องเสร็จภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่านั้น นั่นคือสาเหตุที่บัลลาสต์ของดีทำไมถึงแพง แต่ก็คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป

หากใช้บัลลาสต์ไม่ดี บัลลาสต์ที่คุณภาพต่ำ สายเดินจากบัลลาสต์ไปที่ขั้วหลอดคุณภาพไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด จะเกิดคลื่นรบกวนกระจาย รบกวนทั้งเครื่องเสียง และกล่องเครื่องยนต์ (ECU) จะเกิดอาการที่ไฟสัญญาณหน้าจอขึ้นมั่วๆ หน้าจอช๊อต และอาจร้ายแรงถึงขนาดกล่อง ECU เสียเลยที่เดียว (ซึ่งค่าซ่อมมหาศาลมาก หลายหมื่นกันเลยที่เดียว
เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงกับการซื้อของถูก ตัวพันสองพันบาท และไม่ได้มาตรฐาน หรือของที่ไม่มีร้านค้าแน่นอน ไม่มีการรับประกันสินค้าที่สามารถมั่นใจได้ในตัวสินค้า มีปัญหาไม่มีคนมารับผิดชอบซึ่งเกิดมานักต่อนักแล้ว

เช่น ชุดซีนอนของถูกๆ หรือของไม่ได้คุณภาพ ร้านค้าจะต้องป้องกันการรั่วของวงจรไฟฟ้าของบัลลาสต์เองโดยอาจหาไรมาหุ้มตัวบัลลาสต์ไว้ ซึ่งการหุ้มตัวบัลลาสต์ด้วยวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองจากโรงงานนั้นจะทำให้การระบายความร้อนของบัลลาสต์ไม่ดี ต้องเข้าใจว่าบัลลาสต์มีวงจรไฟฟ้าจำนวนมากมีความร้อนสูงมาก โดยส่วน มากตัวหุ้มจะทำมาเพื่อระบายความร้อนที่เกินจากภายใน การเอาอะไรมาหุ้มทำให้อายุการใช้งานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก ฉะนั้นคิดให้ดีก่อนการติดตั้ง

การติดตั้งที่ได้มาตรฐานโรงงานแนะนำ บัลลาสต์ต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวกควรอยู่บริเวณด้านหน้ารถ ที่มีลมพัดผ่านได้เป็นอย่างดี มีการติดตั้งเพื่อยึดติดกับตัวรถอย่างแน่นหนา การติดตั้งใช้สายไฟมาตรฐาน และมีตัวยึดสายต่างๆ อย่างดี ซึ่งรถยนต์ในไทยทั่วไปยังพอหาที่ไว้บัลลาสต์ บริเวณด้านหน้ารถได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบน ร้านติดตั้งต้องหาจุดติดตั้งตามรุ่นรถแต่ละประเภท

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_017

ลักษณะเด่นของไฟหน้าซีนอน

อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 3,500 ชม.จากเดิม 500 ชั่วโมง
เพิ่มความสว่างมากกว่าหลอดปกติถึง 300 - 600 %
เพิ่มอายุการใช้งานมากกว่าปกติถึง 5 เท่า ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่มีการขาดของไส้หลอด
ประหยัดกำลังไฟกว่าเดิมจาก 55W เหลือเพียง 35 W
ซีนอนความร้อนลดลง 30% จากหลอดเดิมติดรถ
ใช้กับหลอดค่าอุณหภูมิแสงซีนอน 3,000 - 30,000K
ความเสียหายจากความร้อนมีน้อย
ให้การขับขี่ที่ปลอดภัย เพิ่มการกระจายของแสง ครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลยิ่งขึ้น
เป็นการเพิ่มความปลอดภัย โดยการป้องกันอุบัติเหตุ หรือที่เรียกว่า Active Safety
คนอื่นมองเห็นรถอย่างชัดเจนในเวลากลางคืน เด่นกว่า ปลอดภัยกว่า

The true story of Xenon ข้อเท็จจริงซีน่อนไทย

สวัสดีครับหลายคนอยากติดซีนอล แต่มีข้อสงสัยว่าตลาดไฟซีน่อนในประเทศไทยมีซีน่อลอยู่กี่เกรดกันแน่ๆ หาข้อมูลแล้วเจอขายซีนอนเยอะแยะมากมาย อยากจะติดก็กลัวเสียตัง หรือเสียตังแต่ได้ของไม่ดี วันนี้พีไลท์จะพาไปดูกันนะครับว่าความจริงซีน่อนในไทยนี้ ณ ปัจจุบันนี้มีความเป็นมาอย่างไร

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_010

เริ่มจาก ประเทศที่ผลิตซีน่อนได้ ในปัจจุบันนะครับ จะมี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไตหวัน เป็นหลักใหญ่ๆ นะครับ ในบ้านเรานั้นเมื่อ 5 – 8 ปีที่แล้วมาตลาดซีน่อน นั้นจะมีราคาแพงมากครับ ชุดเป็นหมื่น สองหมื่นเลยทีเดียว โดยจะนำเข้าจากญี่ปุ่นบ้างเป็นบางส่วนนะครับ และบางเจ้าจะนำของประเทศจีนเข้ามาจำหน่าย และกล่าวอ้างว่าเป็นของญี่ปุ่นโดยการพิมพ์สติกเกอร์ว่า MADE IN JAPAN ในตัวสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และสามารถขายได้ในราคาแพง และยังเป็นมาถึงปัจจุบันนี้นะครับทราบกันไว้เลย ขอข้ามไปเลยเรื่องซีน่อนญี่ปุ่น อยากได้จริงๆ ขอแนะนำสั่งเองครับ แต่ได้ราคาแพงและไม่มีรับประกัน แถมเอามาติดเอง และได้คุณภาพเทียบกับราคาแล้วด้อยกว่าครับ ขอข้ามเลยนะครับ

ปัจจุบันตลาดไฟซีนอนเป็นอย่างไรกันบ้าง ตอนนี้การแข่งขันซีนอนนั้นสูงมากมีเป็นสิบๆเจ้าให้ลูกค้าเลือก แต่จะเลือกอย่างไรไปติดตามอ่านจากบทความ การเลือกติดตั้งไฟซีน่อนนะครับ อ่ะมาในตลาดไฟซีน่อนบ้านเราความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับก็คือ ขณะจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีการผลิต และพัฒนาด้านซีน่อนมากที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจที่ซีนอลในประเทศไทยประมาณ 90% UP มาจากประเทศจีนทั้งหมด แต่ร้านค้าส่วนใหญ่ในไทยยังทำแบบเดิมคือนำสินค้าเข้ามาจากจีนแล้ว ติดป้ายสินค้าซีน่อนของตัวเองว่าผลิตจากประเทศ ญี่ปุ่นบ้าง ไต้หวันบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมานานแสนนาน หากผู้บริโภคเข้มแข็งพอโดนฟ้องกันไปเยอะแน่นอนครับ หลายกระทงด้วย หลายคนคงเคยไปญี่ปุ่นหรือซื้อหนังสือญี่ปุ่นมาอ่าน จะเห็นราคาในหนังสือว่าซีนอลชุดเล็กยังเกือบหมื่น เมื่อตีเป็นเงินไทย แล้วสินค้าที่ขายกันอยู่อ้างว่าเป็นญี่ปุ่นขาย 3000-8000 บาทบ้าง หลายคนซื้อเพราะว่าเชื่อว่ามันคือของญี่ปุ่นซึ่งจริงๆ ได้ของจีนไปตามระเบียบ โดนกันทั่วหน้าครับแต่ใช่ว่าคุณภาพจะไม่ดีนะครับ แต่ตัองวัดดวงกันเอาเพราะเค้าหลอกตั้งแต่ก่อนเข้าร้านไปแล้ว ยังจะเชื่อไรได้อีกครับ แบบนี้ต้องใช้ความคิดกันหน่อยครับ

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_011

ช่วง 2 ปีหลังมานี้ เกาหลีได้เร่งผลิตซีนอลเพื่อจำหน่ายบ้าง มีบ้างร้านนำเข้ามาจำหน่ายครับแต่คุณภาพสู่ของจากจีน ที่คุณภาพสูงๆยังไม่ได้ครับ หากร้านไหนบอกมาจากเกาหลียังน่าเชื่อถือกว่าของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเรายังพอมีหวังจะไม่ถูกหลอกครับ ^^

เอ้าคราวนี้มาดูตลาดที่จีนกันบ้าง จีนปัจจุบันนี้ผลิดซีน่อนมีหลายร้อยโรงงานมาก เกือบพันโรงเลยก็ว่าได้ บางโรงงานเป็นห้องแถวเล็กๆเช่นบ้านเรา บางโรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ้งมีไม่กี่โรงงานในจีน และก็ผลิตมีหลายเกรดครับ นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ซีน่อนจึงมีหลายราคากันที่ขายในไทยตั้งแต่หลักร้อยยัน หลักหมื่นเรื่องนี้เดียวเรามีวิธีการดูว่าจะได้ซื้อของมีคุณภาพอย่างไร มานำเสนอในบทความต่อไปนะครับ

เพราะฉะนั้นจำและไปบอกต่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้เลยนะครับ ว่าระวังถูกหลอกเรื่องซีนอน ญี่ปุ่น จะเสียเงินแถมได้ของไม่ดีมาอีกครับ เราหวังสร้างความเป็นธรรมในการค้าขายบ้าง เชื่อได้อย่างหนึ่งว่ายังมีร้านที่ไม่เคยโกหกเรื่องพวกนี้อยู่จริงนะครับ พีไลท์ ไว้ใจใช้บริการได้เลย พีไลท์ไม่เคยโกหกลูกค้าเช่นคุณ

Xenon VS Projector Lens ?  ไฟซีนอน และไฟโปรเจคเตอร์ ต่างกันอย่างไร ?

ผู้อ่านหลายคนคงรู้จักกับไฟซีน่อนมาซักพักใหญ่ๆ แล้วในเมืองไทย ทั้งในมุมที่ดี และมุมที่ไม่ค่อยดีวันนี้เรามาดูกันว่าจริงๆ แล้วไฟซีน่อนที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

มารู้จัดการทำงานของไฟซีนอน ก่อนคิดตัดสินใจติดตั้งก่อนดีกว่านะครับ ซีน่อน เป็นเทคโนโลยีของหลอดไม่มีไส้ ภายในหลอดบรรจุก๊าซ xenon จะกำเนิดแสง โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ระหว่างขั้วของตัวนำทังสเตน ซึ่งอยู่ภายในหลอด ซึ่งจะทำให้เกิดการกระโดดของอิเล็กตรอน และอิเล็กตรอนนี้จะทำปฏิกิริยากับก๊าซซีนอน, ปรอทและเมนทอนฮาไลด์ซึ่งบรรจุอยู่ภายในหลอด เพื่อให้ได้แสงที่มีสีขาวใกล้เคียงกับสีของแสงอาทิตย์ และจุดระเบิดด้วยแรงดันไฟที่สูงจาก Ballast และ starter ทำให้เกิดแสงสว่าง

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_012

เริ่มจากหลอด XENON เป็นหลอดที่ทำงานเหมือนไฟแฟลตถ่ายรูป แสงสว่างเกิดจากการอาร์คไฟข้ามขั้วผ่าน ก๊าซแรงดัน (หลอดมีหลายเกรด หลอดซีนอนแท้ๆ ราคาไม่ถูก นอกจากมีส่วนผสมอย่างอื่นมากกว่า XENONซึ่งจะเป็นหลอดเกรดต่ำ) หลอดซีนอนปลอม (zenon, xenan ฯลฯ) เป็นเพียงหลอดมีไส้ธรรมดา แต่ใช้สีเคลือบหลอด เพื่อให้แสงไฟที่ออก มีสีเสมือนกับว่าเป็นหลอด xenon แท้แต่สีที่เคลือบ จะทำให้ความสว่างลดลง เช่นหลอดไต้หวัน หลอดจีนแดง ใช้สีเคลือบราคาถูกๆ ความสว่างจึงลดลงถึง 40-50% สวยแต่อันตราย ส่วนหลอด XENON แท้ และดี ต้องที่ใช้ก๊าซ XENON เป็นตัวสร้างอาร์คจะให้แสงสว่างที่ใช้ได้ภายใน 1 วินาทีเท่านั้นเอง และให้แสงสว่างที่มากกว่าหลอด HALOGEN ถึง 3 เท่า

สิ่งที่แตกต่างระหว่างหลอดไฟ Xenon กับหลอดไฟธรรมดา หรือหลอด Halogen นั้น ก็คือลักษณะการเดินทางของแสง ที่มีการกระจายแตกต่างกัน ในขณะที่ฮาโลเจนแสงตามแกนไส้หลอด (คล้ายหลอดไฟแบบเก่า) แต่ Xenon จะกระจายตามประจุของก๊าซในหลอด ผลก็คือไฟ Xenon จะมีแสงที่กระจายไปในทุกทิศทาง

หน่วยวัดความสว่างของแสงที่ออก คือ L (ลูเมนซ์ LUMENS) ไม่ใช่ค่า K (Kelvin) จำง่าย ๆ ว่าค่า K สูงเท่าไรค่าการมองเห็นจะน้อยลงมากเท่านั้น

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_013

เพราะในตอนกลางคืน ตาของคนเร็วไวต่อแสงสีแดง มากกว่าสีน้ำเงินหลายเท่า แล้วยังพร่ามัวเพราะแสงสีแดง น้อยกว่าแสงสีน้ำเงิน หลายเท่า 1เช่นกัน การใช้ของหลอดซีนอนปลอม ที่ให้แสงสว่างน้อยลงกว่าปกติ หรือให้แสงสว่างที่เห็นไม่ค่อยชัด หรือทำให้แสงสว่างที่ทำให้ตาพร่ามัวได้ง่าย จึงเป็นอันตรายอย่างมาก ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ร่วมท้องถนนหากใช้ บัลลาสไม่ดี บัลลาสที่คุณภาพต่ำ สายดินจากบัลลาสไปที่ขั้วหลอดคุณภาพไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด จะเกิดคลื่นรบกวนกระจาย รบกวนทั้งเครื่องเสียง และกล่องเครื่องยนต์ (ECU) จะเกิดอาการที่ไฟสัญญาณหน้าจอขึ้นมั่วๆ หน้าจอช๊อต และอาจร้ายแรงถึงขนาดกล่อง ECU เสียเลยที่เดียว (ซึ่งค่าซ่อมมหาศาลมาก หลายหมื่นกันเลยที่เดียว) เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงกับการซื้อของถูก ตัวพันสองพันบาท และไม่ได้มาตรฐาน หรือของที่ไม่มีร้านค้าแน่นอน ไม่มีการรับประกันสินค้าที่สามารถมั่นใจได้ในตัวสินค้า มีปัญหาไม่มีคนมารับผิดชอบซึ่งเกิดมานักต่อนักแล้ว

เช่นของถูกๆ หรือของไม่ได้คุณภาพ จะต้องป้องกันการรั่วของวงจรไฟฟ้าของบัลลาสเองโดยอาจหาไรมาหุ้มตัว บัลลาสไว้ ซึ่งการหุ้มตัวบัลลาสด้วยวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองจากโรงงานนั้นจะทำให้ การระบายความร้อนของบัลลาสไม่ดี ต้องเข้าใจว่าบัลลาสมีวงจรไฟฟ้าจำนวนมากมีความร้อนสูงมาก โดยส่วน มากตัวหุ้มจะทำมาเพื่อระบายความร้อนที่เกินจากภายใน การเอาอะไรมาหุ้มทำให้อายุการใช้งานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก ฉะนั้นศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการติดตั้ง

การติด ตั้งที่ได้มาตรฐานโรงงานแนะนำ บัลลาส ต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวกควรอยู่บริเวณด้านหน้ารถ ที่มีลมพัดผ่านได้เป็นอย่างดี มีการติดตั้งเพื่อยึดติดกับตัวรถอย่างแน่นหนา การติดตั้งใช้สายไฟมาตรฐาน และมีตัวยึดสายต่างๆ อย่างดี ซึ่งรถยนต์ในไทยทั่วไปยังพอหาที่ไว้บัลลาส บริเวณด้านหน้ารถได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบน ร้านติดตั้งต้องหาจุดติดตั้งตามรุ่นรถแต่ละประเภท ซึ่งบางรุ่น อาจมีการเจาะตัวถังบ้าง เพื่อให้ได้การวางตำแหน่งที่สมบูรณ์จริง

ลักษณะ เด่นของไฟหน้าซีนอนที่ดี

อายุ การใช้งานยาวนานมากกว่า 3,500 ชม.จากเดิม 500 ชั่วโมง
เพิ่มความสว่างมากกว่าหลอดปกติถึง 300 - 600 %
เพิ่มอายุการใช้งานมากกว่าปกติถึง 5 เท่า ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่มีการขาดของไส้หลอด
ประหยัดกำลังไฟกว่าเดิมจาก 55W เหลือเพียง 35 W กรณี 55W ใช้สำหรับรถบรรทุกเท่านั้น
ซีนอนความร้อนลดลง 30% จากหลอดเดิมติดรถ
ใช้กับหลอดค่าอุณหภูมิแสงซีนอน 3,000 - 30,000 K ค่าที่ถูดกฎหมายมีไม่กี่ค่าเท่านั้น
ต้องมีการตั้งไฟโดยระบบที่น่าเชื่อถือในขั้นตอนสุดท้าย (สำคัญมากเพราะจะไม่แยงตาผู้อื่น)
ต้องมีผู้ให้คำแนะนำในการเลือกค่าไฟที่เหมาะสมกับการขับขี่แต่ละท่าน
มีการรับประกันที่ยาวนาน เพื่อความมั่นใจ

PROJECTOR LENS

โปรเจคเตอร์ เลนส์ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา เป็นทางเลือกนั้นคือ โปรเจคเตอร์ เลนส์รุ่นใหม่ที่สามารถทดแทนโคมเดิมที่ไม่มีระบบโปรเจคเตอร์เหมือนรถรุ่นใหม่ ที่ส่วนมากติดตั้งในรถที่มีราคาแพง เหมือน BENZ , BMW, หรือรถรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นรุ่น ท๊อป โดยโปรเจคเตอร์ รุ่นใหม่ สามารถทดแทนการส่องสว่างของโคมเดิม ได้อย่างเยี่ยมยอด เพราะให้แสงเป็นลำ มองเห็นได้ไกล ตัดแสงได้ดีมาก ไม่แยงตาผู้อื่น อายุการใช้งานยาวนาน และมีความสวยงาม จนอดใจเมื่อได้เห็นไม่ได้

ไฟรถยนต์_02_538_6469_p-lights_auto_ศูนย์จำหน่าย_และติดตั้งไฟรถยนต์มาตรฐานสากล_image_blog_014

รูปนี้เป็นหลักการทำงานของโปรเจคเตอร์ แทบทุกรุ่น

ประโยชน์ของการติดโปรเจคเตอร์

1. ให้ลำแสงที่สวยงามไม่แยงตาผู้ร่วมถนน
2. สามารถใส่กับไฟซีน่อนได้อย่างลงตัว
3. ทำให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่า ระบบไฟรถเดิม เพราะโคมเดิมกระจายแสงออกไปมาก
4. ทัศนวิสัยการมองได้ไกลขึ้น จากระบบเดิมมาก
5. ให้แสงเสมอเท่ากันหมดทุกด้าน ทำให้ปลอดภัยต่อการขับขี่มากกว่าแบบโคมเดิม

คุณสมบัติหลักโปรเจคเตอร์ ที่ดี

1. ลำแสงของม่านขึ้นทางซ้าย แล้วต่ำทางขวาสำหรับถนนขับซ้าย (ประเทศไทย)

2. ไฟส่องสว่างได้ไกล แสงออกมาสวยงามไม่แยงตา

3. ใช้อุปกรณ์อย่างดี ในการติดตั้ง (ดูในบทความโปรเจคเตอร์ที่ดีเลือกซื้ออย่างไร)

4. ไม่ต้องเจาะโคมไฟหน้า สามารถแปลงใส่ได้เลย รุ่นใหม่เท่านั้น

5. สามารถกลับมาใส่หลอดเดิมได้ เมื่อไม่ต้องการ

6. สินค้าคุณภาพต้องกล้ารับประกัน อย่างน้อย 24 เดือน

7. ใช้ระบบโซลินอยในการควบคุมแสง

8. ไม่ใช้หลอดซีน่อน ชนิดธรรมดา เช่น H1 H7 H11 เป็นใส้หลอด ต้องเป็นหลอดออกแบบเฉพาะโปรเจคเตอร์เท่านั้น


เท่านี้น่าจะพอตอบคำถาม และข้อสงสัยของหลายๆคนได้แล้วนะครับ

CCFL รอบรู้เรื่องไฟวงแหวน ไฟโดนัท CFFL ที่ดีเป็นอย่างไร ???

ไฟวงแหวน, ไฟโดนัท, ไฟเหมือน BMW, CCFL EYES ANGEL, หลายหลากชื่อที่ทุกคนรู้จักกัน ในบทความนี้เราจะเรียกให้เหมือนกันคือ ไฟวงแหวน นะครับ ไฟวงแหวนเป็นที่รู้จักกันมานาน มักจะเห็นอยู่ในรถ BMW นะครับ ซึ่งสวย และเด่นมากเวลากลางคืนแท้จริงมันคือไฟหรี่ เป็นรูปวงกลมนั้นเองจากความสวยงาม และโดดเด่นในยามค่ำคืน หลายคนจึงอยากได้มาใส่รถของตนบ้าง จึงเกิดที่มาของการนำไฟวงแหวนที่เป็นวงกลม มาติดตั้งในรถประเภทต่างๆ

ช่วงแรกๆ จะมีความสว่างน้อย และไม่ค่อยทน มีแต่แบบวงกลม และมีไม่กี่ขนาด แต่พอได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ จึงมีไฟวงแหวนออกมาจำหน่ายมากขึ้นและได้รับการพัฒนา ให้มีหลายขนาด และ หลายแบบ ตรงตามรุ่นรถบ้างรุ่นแต่ไม่มีทุกรุ่น ตามหลายร้านบอกมานะครับ มีหลายสีมากตอนนี้มีสี ขาว เหลือง น้ำเงิน แดง ม่วง ชมพู ประมาณนี้นะครับ

ไฟวงแหวนที่มีอยู่ในไทยนั้นมีหลายแบบด้วยกัน เช่น

แบบใช้ไฟ LED ฉายแสงไปในแท่งแก้ว แบบนี้ไม่ต่อยสว่าง มักจะเจอตามโคมแต่ง ต่างๆ

แบบไฟวงแหวน ที่ทำจาก LED ขนาดเล็กทั้งวง แบบนี้พึ่งจะมีมา มีความสว่างมาก แต่ แสงจะไม่เสมอกันเป็นจุดๆ อยู่ไม่สวย

ไฟวงแหวนที่นิยมใช้กันในไทยนั้น ทำมาจากแก้วดัดเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วมีกระบวนการดังเช่นหลอดไฟตามบ้านนะครับ แบบเดียวกันแต่ย่อส่วนลงมาเท่านั้นเอง ทำให้ได้ไฟวงแหวนที่สว่าง และแสงเท่ากันทั้งวง สวยงาม และมีหลายหลายขนาดให้เลือก

แหล่งที่มาไฟวงแหวนในไทย

ถึงแม้ไฟวงแหวนจะนิยม และเริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่น และไทยก็ชอบชาวแต่งรถก็นิยมเพราะความสวย เด่ดมาก จึงนำเข้าไฟวงแหวนมา แต่ที่มานั้นเกือบ 98 % มาจากจีนทั้งสิ้น หลายร้านยังคงบอกว่าเป็นของ ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน บ้างแท้จริงแล้วไม่ใช่เลย พีไลท์ เป็นผู้นำเข้าไฟวงแหวนมาในไทย และทราบตลาดวงแหวนเป็นอย่างดี พีไลท์จึงคัดไฟวงแหวนที่มีคุณภาพนำเข้ามาจำหน่าย มาดูงานตัวอย่าง ไฟวงแหวนว่าที่เรานำเข้ามาดีขนาดไหน หลายร้านบอกเป็นของญี่ปุ่นแล้วเอางานวงแหวน ของถูกๆ มาเปรียบเทียบ ทั้งที่เป็นของทำในจีนทั้งสิ้น แต่เป็นแบบถูก และแบบแพงเท่านั้นเอง

วิธีเลือกซื้อไฟวงแหวน

1. เลือกที่ร้านเช่นเดิม ที่เคยติดรถรุ่นที่เรามี หลากไม่เคยทำ อย่าเสี่ยงดีกว่า หรือจะเสี่ยง เลือกร้านที่มีทักษะ มีความชำนาญ เคยติดมาเยอะ และไม่มีชื่อเสีย จะสบายใจที่สุด

2. ดูสีไฟวงแหวน ไฟวงแหวนที่ดีนั้น ต้องสว่าง เสมอกัน ทุกวง แบบที่โชว์ ด้านบน

3. งานติดตั้ง อันนี้ต้องดู อุปกรณ์ การติดตั้งและประสบการณ์ ช่าง เพราะสำคัญที่สุดในการติดวงแหวน

4. การรับประกัน ต้องขั้นต่ำ 12 เดือน จึงจะสบายใจได้